Резерв – 7 год - Програми для загальноосвітніх навчальних закладів Навчальні програми для профільного навчання


Резерв – 7 год.


^ Програми для загальноосвітніх навчальних закладів
художньо-естетичного профілю
Інформатика
10–11 класи

(Укладачі: Жалдак М.І., Морзе Н.В., Мостіпан О.І.)

Пояснювальна записка

Програма призначена для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) художньо-естетичного профілю. Вона передбачає обов’язковий освітній мінімум підготовки учнів з інформатики у відповідності до проекту державного стандарту загальної середньої освіти в Україні стосовно шкільного курсу «Інформатика» [1] та концепції інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів [2]. Програма розрахована на вивчення інформатики в 10–11 класах навчальних закладів з обладнаними комп’ютерними класами, у яких на кожному уроці інформатики буде організована практична робота учнів на комп’ютерах. На освоєння курсу передбачено 70 годин (1 година на тиждень) згідно з Типовими навчальними планами для профільного навчання [4].

Метою курсу є формування теоретичної бази знань учнів з інформатики та вироблення практичних навичок свідомого використання засобів сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у повсякденній навчально-пізнавальній, а потім і професійній діяльності.

До теоретичної бази знань належать: знання про інформацію, інформаційні процеси та інформаційні системи, загальні принципи розв’язування задач за допомогою комп’ютера при використанні програм загального та спеціального призначення, формулювання проблем і постановка задач, побудова відповідних інформаційних моделей, знання основних понять алгоритмізації, загальне уявлення про будову та функціонування комп’ютера, про можливості використання глобальної мережі Інтернет.

Практичні навички використання засобів сучасних інформаційно-комунікаційних технологій передбачають уміння працювати з прикладними програмними засобами загального призначення: операційними системами, програмами-архіваторами, антивірусними програмами, редакторами текстів, графічними редакторами, електронними таблицями, системами управління базами даних, інформаційно-пошуковими системами, а також педагогічними програмними засобами, програмами-броузерами, програмами для роботи з електронною поштою; здійснювати пошук потрібної інформації в мережі Інтернет; розв’язувати задачі за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій.

Зміст курсу розроблено у відповідності до завдань профільного навчання на основі аналізу узагальненої діяльності фахівців художньо-естетичного профілю. Оскільки діяльність користувача художньо-естетичного профілю пов’язана з розв’язуванням інформаційних задач на одержання (пошук) інформації, її використання й опрацювання, то в пропонованій програмі акцентовано увагу саме на цих питаннях.

Залежно від типу комп’ютерної техніки, складу наявного навчально-методичного та програмного забезпечення вчитель може самостійно добирати методичні шляхи розв’язування освітніх завдань курсу. Відповідно до обраної методики вивчення курсу вчитель може добирати відповідні навчальні посібники та дидактичне забезпечення з переліку літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України, віддаючи перевагу тим чи іншим з них або ж певним чином поєднуючи їх.

Програмою передбачено резерв навчального часу, що використовується на розсуд вчителя для узагальнення та систематизації навчального матеріалу або на збільшення кількості годин на вивчення окремих тем.


Тематичне планування навчального матеріалу

№ з/п

Тема

Кількість годин

Всього

10 клас

11 клас

1.

Вступ. Інформація та інформаційні процеси

2

2
2.

Інформаційна система та її складові

6

6
3.

Прикладне програмне забезпечення навчального призначення

4

2

2

4.

Глобальна мережа Інтернет

12

6

6

5.

Інформаційні моделі. Етапи розв’язування задач за допомогою комп’ютера

3

3
6.

Прикладне програмне забезпечення загального призначення

38

14

24

6.1. Графічний редактор

6.2. Текстовий редактор

6.3. Комп’ютерні презентації

6.4. Табличний процесор

6.5. Бази даних. Системи управління базами даних

6

10

4

10

8

4

6

4

2

4


10

8

Резерв часу

5

2

3

Всього

70

35

35


Для забезпечення курсу інформатики необхідні такі програмні засоби:

 1. Клавіатурний тренажер.

 2. Операційна система.

 3. Редактор текстів.

 4. Графічний редактор.

 5. Засіб для створення комп’ютерних презентацій.

 6. Табличний процесор.

 7. Система управління базами даних.

 8. Інформаційно-пошукова система. Комп’ютерні енциклопедії.

 9. Прикладні програми навчального призначення.

 10. Програми для роботи в глобальній мережі Інтернет.

 11. Бази навчального призначення («Шкільна бібліотека»).


6365842794653840.html
6365994051707248.html
6366125780575786.html
6366218145966985.html
6366362514558362.html